SAV-GRAD d.o.o.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja odnose se na kompletan sadržaj ovih internet stranica.

Autorska prava

Sadržaj ovih internet stranica nije dozvoljeno kopirati, reproducirati ili koristiti u bilo koje svrhe bez prethodnog dopuštenja.

Sadržaj internet stranica

Sadržaj ovih internet stranica koristite isključivo na vlastitu odgovornost te SAV-GRAD d.o.o. ne odgovara za eventualne štete nastale korištenjem ovih internet stranica. Ove internet stranice sadrže i linkove prema drugim internet stranicama i ne smatraju se odgovornim za sadržaj na tim mjestima.

Zaštita privatnosti

Svi podaci i sva saznanja do kojih SAV-GRAD d.o.o. dođe tijekom analize podataka dobivenih putem korištenja ovih internet stranica predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), a u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03).

Smatra se da su svi podaci do kojih SAV-GRAD d.o.o. dođe tijekom korištenja ovih internet stranica prikupljeni dobrovoljnim sudjelovanjem korisnika i ne smiju se bez korisnikove prethodne suglasnosti koristiti u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu naznačenu na ovim internet stranicama.

SAV-GRAD d.o.o. nije odgovoran za posljedice, materijalnu i drugu štetu koja nastane korisniku ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi ako je korisnik dao netočne ili nepotpune podatke.

SAV-GRAD d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja bez prethodne najave.